Zarząd i Regulamin stowarzyszenia

Kim jesteśmy, jak do nas dołączyć, zasady, kontakt, sprawy bieżące...

Moderator: TATAR

Zarząd i Regulamin stowarzyszenia

Postprzez TATAR » 22 lut 2018 16:46:31

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes zarządu : Tatarczyk Dawid na forum TATAR
Vc prezes : Żydzik Wojciech na forum mody 1REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 2018

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Opel Frontera Fanklub” i zwane jest
dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1393).
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Chrzanów.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
7. Podstawą działania Stowarzyszenia są postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
przepisy Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r. poz. 1393).

II CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§2
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

§3
2. Cele Stowarzyszenia to:
1) wykonywanie zadań dotyczących promowania i upowszechniania motoryzacji,
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ekologii w sferze działalności publicznej w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, rekreacji, turystyki i sportu;
2) reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą;
3) popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach
motoryzacji i doskonalenie metod jej efektywnego wykorzystania;
4) konsolidacja środowiska motoryzacyjnego oraz ułatwianie wymiany informacji w tym środowisku;
5) propagowanie turystyki, organizowanie imprez 4x4, doskonalenie umiejętności jazdy szosowej i terenowej;
6) organizowanie wypraw turystycznych;
7) promowanie zachowań proekologicznych;
8) współpraca i wymiana doświadczeń z klubami 4x4 z kraju i ze świata;
9) prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
10) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§4
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji związanych
z motoryzacją;

2) prowadzenie edukacji i szkoleń w zakresie bezpiecznego uprawiania sportu i turystyki związanych z motoryzacją;
3) rozwijanie wśród osób uprawiających sport i turystykę na pojazdach mechanicznych
kultury jazdy i zasad ekologii;
4) działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5) udział, organizowanie lub współorganizowanie zawodów sportowych krajowych
i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprez rekreacyjnych i turystycznych;
6) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ze środków
własnych, dotacji oraz funduszy uzyskanych od władz rządowych, samorządowych, innych stowarzyszeń, sponsorów i członków Stowarzyszenia;
7) organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz działalnością
Stowarzyszenia;
8) prowadzenie szkoleń i zgrupowań sportowych;
9) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami
i organizacjami, w zakresie których leżą sprawy związane z kulturą motoryzacyjną;
10) propagowanie wiedzy na temat motoryzacji, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
i zasad ekologii, w tym również wśród dzieci i młodzieży;
11) organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży, w tym dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
12) organizowanie szkoleń, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie
z odrębnymi przepisami;
13) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej;
14) współpracę z organizacjami pokrewnymi w kraju i za granicą;
15) współpracę z przedstawicielami organów administracji państwowej.

III CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIU
§5
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim
lub cudzoziemcem, która złożyła Zarządowi pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia następuje po rozpatrzeniu
przesłanego wniosku , na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów na najbliższym zebraniu Zarządu.
§6
3. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1) uczestnictwa w pracach i działalności Stowarzyszenia;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) udziału w zebraniach, spotkaniach, kursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4) wybierania i bycia wybieranym do Zarządu Stowarzyszenia;
5) korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności Stowarzyszenia;
6) korzystania z zaplecza Stowarzyszenia (w tym lokali, urządzeń, pojazdów i terenów) na zasadach określonych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.


§7
4. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień Regulaminu Stowarzyszenia, uchwał Zarządu Stowarzyszenia i Zebrania Członków;
2) regularnego uiszczania składek członkowskich i innych należności ustalonych
w uchwałach powziętych przez Zarząd Stowarzyszenia;
3) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i propagowania jego idei.

§8
5. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
2) śmierci członka Stowarzyszenia;
3) utraty przez członka Stowarzyszenia praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia ze skutkiem od dnia złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez członka Stowarzyszenia praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych.

§9
7. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia przez okres przekraczający 2 miesiące;
2) poważnego naruszenia Regulaminu Stowarzyszenia, uchwały Zarządu lub Zebrania członków;
3) działania na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego Regulaminowi;
4) działania na szkodę innych członków Stowarzyszenia;
5) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
8. Uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów z własnej inicjatywy lub z pisemnego wniosku 3 członków Stowarzyszenia w terminie dni od dnia złożenia wniosku.
9. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd Stowarzyszenia doręcza wykluczonemu członkowi w terminie 21 dnia od dnia jej podjęcia. Od uchwały
o wykluczeniu zainteresowanemu członkowi służy prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 21 dni od daty doręczenia wykluczonemu członkowi uchwały na piśmie. W razie nieuwzględnienia odwołania przez Zarząd, Zarząd przekazuje odwołanie Przewodniczącemu Zebrania Członków w terminie ….. dni od jego otrzymania. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad na mocy uchwały powziętej zwykłą większością głosów. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna.

IV ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§10
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 członków i wybierany jest przez Zebranie Członków na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa w trakcie kadencji w przypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, pisemnej rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub na mocy uchwały Zebrania Członków podjętej w czasie obrad Zebrania Członków bezwzględną większością głosów.
4. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu nastąpi w drodze kooptacji dokonanej przez pozostałych członków Zarządu. We wskazanym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu Stowarzyszenia, w pozostałych przypadkach stosuje się ust. 1 powyżej,
z zastrzeżeniem, że Zebranie Członków zwołane zostanie przez Przewodniczącego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia zmniejszenia o co najmniej połowę składu Zarządu
w trakcie trwania jego kadencji.
5. Jeżeli liczba członków Zarządu Stowarzyszenia będzie mniejsza niż 2 członków, jak również w przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, Przewodniczący Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia zmniejszenia liczby członków Zarządu do 1 lub wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu, zwoła Zebranie Członków celem powołania nowego Zarządu na zasadach określonych w ust. 1 powyżej.
§11
6. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
3) zwoływanie Zebrania Członków, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Regulaminie;
4) realizowanie uchwał Zebrania Członków;
5) opracowywanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
6) opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności regulaminowej;
7) składanie Zebraniu Członków corocznych sprawozdań ze swojej działalności
w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego;
8) opracowywanie strategii rozwoju Stowarzyszenia;
9) ustalanie wysokości składek członkowskich lub wpisowego, ich zmiany lub trybu opłacania;
10) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
11) prowadzenie wykazu uchwał;
12) realizacja innych uprawnień i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
§12
7. Podjęcie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody co najmniej trzech członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
5) zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość 5.000 zł.

§13
9. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia obywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku . W braku odmiennych zastrzeżeń, posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Stowarzyszenia.
10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
11. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane są podpisy 2 członków Zarządu działających wspólnie
z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności §12.

V ZEBRANIE CZŁONKÓW
§14
1. Ogół członków Stowarzyszenia tworzy Zebranie Członków.
2. Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile postanowienia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
3. Zebranie Członków wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego. Wybór Przewodniczącego następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów
w głosowaniu tajnym na pierwszym Zebraniu Członków.
4. Decyzje Zebrania Członków zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Na wniosek co najmniej 2 członków Przewodniczący Zebrania Członków zdecyduje o przeprowadzeniu głosowania tajnego. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos na Zebraniu Członków.

§15
6. Do kompetencji Zebrania Członków należy w szczególności:
1) ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2) wybór i odwołanie Członków Zarządu;
3) uchwalanie zmian Regulaminu;
4) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
5) rozpoznawanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
6) wybór Przewodniczącego Zebrania Członków;
7) zatwierdzanie opracowania rocznych planów pracy, preliminarzy, dochodów, wydatków
i budżetu Stowarzyszenia;
8) zatwierdzanie opracowania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności regulaminowej.
§16
7. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący.
8. Zebrania Członków odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.
9. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, posiedzenia Zebrania Członków obywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz do roku . W braku odmiennych zastrzeżeń, posiedzenia Zebrania Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
10. Jeżeli na Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum, zebranie zwołuje się ponownie tego samego dnia. W drugim terminie uchwały Zebrania Członków podejmuje się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków w głosowaniu jawnym.

VI MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§17
1. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz dotacji
otrzymywanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18
1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych
do głosowania.
§19
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa sposób
likwidacji oraz przeznaczenia pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
_________________________________
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
Avatar użytkownika
TATAR
Prezes
Prezes
 
Posty: 805
Dołączył(a): 10 sie 2007 20:23:37
Lokalizacja: Wodzislaw Sl.
Pochwały: 3
Województwo: Śląskie
Samochód: Frontera B 3.2 V6 Long 1998-2004

Powrót do Nasz fanklubKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość